News

In maart 2016 is het landelijke onderzoeksproject ‘Slim Malen’ gestart. Hierin laten waterschappen onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten draaien. Dat gebeurt in vier pilots. De uitvoerende partijen hebben het afgelopen half jaar niet stilgezeten. Zo heeft de TU Eindhoven voor het project Klaudia Horváth aangenomen als postdoc. Klaudia heeft veel ervaring met voorspellende regelingen voor water- en irrigatiesystemen. Zij gaat verschillende optimalisatietechnieken ontwikkelen en testen in de pilots.

Download press release

Door de staatsbedrijven Gasunie en Tennet zijn de afgelopen tien jaar grote investeringen gedaan om in Nederland de toegang tot en het transport van gas en elektriciteit te verbeteren. Zo investeerde Gasunie bijna EUR10 mrd sinds 2005 om van Nederland een gasrotonde te maken en mocht Tennet bijna EUR15 mrd investeren in de overname van het Duitse hoogspanningsnet Transpower, in het netwerk dat offshore windturbines met Nederland en Duitsland verbindt (de zogenaamde stopcontacten op zee) en in kabels die Nederland verder verbinden met alle ons omringende landen en Denemarken en Noorwegen. De Nederlandse Staat, die 100% aandeelhouder van Gasunie en Tennet is, heeft ingestemd met deze investeringen.

http://energeia.nl/columns/column/850635-1610/maak-van-nederland-de-energiehub-en-leverancier-van-flexibiliteit-aan-het-europese-energiesysteem

Download article

Zonne-energie beslaat op dit moment nog maar 1 procent van de totale energievoorziening. De laatste jaren is de groei echter spectaculair geweest, en oliereus Shell houdt er zelfs rekening mee dat het over vijftig jaar onze belangrijkste energiebron zal zijn. Gastauteurs Maarten van der Kloot Meijburg en Ruut Schalij roepen de Nederlandse overheid op om ervoor te zorgen dat ons land een prominente bijdrage aan deze revolutie levert.

https://www.ftm.nl/artikelen/onstuitbare-opmars-zonne-energie

eRisk Group heeft in samenwerking met EnergyQuants een nieuwe en verbeterde versie van haar merit order model voor de Noordwest Europese elektriciteitsmarkt ontwikkeld. Deze nieuwe versie, PPSGen 2.0, is op een aantal onderdelen sterk verbeterd.

Download bericht

Waterschappen laten de komende jaren onderzoeken hoe hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen werken. Dit is onderdeel van de Green Deal Energie. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelen een gezamenlijk onderzoeksprogramma 'Energie in het watersysteem' voor de periode 2016-2018 waarvan 'Slim Malen' een belangrijk onderdeel is.

Download article

https://publicwiki.deltares.nl/display/DEL029/Slim+malen+in+het+nieuws

De wens om de oude versnipperde wetgeving en de splitsing te verankeren in één nieuwe wet heeft geleid tot het wetsvoorstel Stroom. Deze focus heeft er voor gezorgd dat er bij de totstandkoming van het wetsvoorstel vooral in de achteruitkijk spiegel is gekeken. Er is geen rekening gehouden met de transitie naar een decentraal en geïntegreerd energiespeelveld. De wet biedt daarom publieke en private marktpartijen te weinig ruimte om effectief te opereren op het hybride energiespeelveld van de toekomst. In de herkansing zou de aangepaste wet Stroom die ruimte wel moeten bieden. Anders zal Stroom de energietransitie frustreren en onnodig vertragen.

http://energeia.nl/columns/column/512921-1601/afwijzen-van-het-wetvoorstel-stroom-een-iblessing-in-disguisei

Download article

Grootschalige inzet van nieuwe kolencentrales en zonPV beïnvloeden de businesscase van WKK’s negatief. Netwerkkosten en energiebelastingen limiteren de inzet van Power to Heat en belichtingsflexibiliteit. Dit blijkt uit de studie van eRisk Group, die in opdracht van LTO Glaskracht Nederland is uitgevoerd.

Download article

https://www.ltoglaskrachtnederland.nl/nieuws/toekomst-elektrische-flexibiliteit-in-de-glastuinbouw-niet-rooskleurig/

Het onderzoek "Duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers" heeft weer zijn groene ranglijst van energiebedrijven gepresenteerd. Die jaarlijkse ranglijst is inmiddels flink omstreden. De grote energiebedrijven zoals Nuon, Essent, Eon en Engie werken er niet meer aan mee. Zij vinden dat de onderzoeksmethode grote energiebedrijven onevenwichtig beoordeelt en daardoor tot oneerlijke resultaten leidt.
Terwijl deze bedrijven wel meer dan 75% van de elektriciteit in Nederland leveren. Als deze bedrijven, die de grootste stempel drukken op de duurzaamheid van lektriciteitslevering, niet meer aan het onderzoek willen meewerken, rijst de vraagt of het onderzoek zijn doel niet voorbij is gestreefd?

Download article

Page 2 of 5